کل صورت
از گردن به بالا

پیشانی

گونه و خط ریش
 آنکارد برای آقایان

چونه و گردن

بینی

پشت لب

هردو گوش

250

100

150

120

70

90

80

مایو

نیم تنه بالا

گودی کمر

کل کمر

دور سینه

دور ناف

شکم

باسن

خط باسن

۲۵۰

۴۵۰

110

200

120

100

180

150

110

توتال بادی TB
کل بدن و صورت

فول بادی FB
کل از گردن تا نوک پا

فول بادی کاربردی FFB
پا، دست، خط باسن، بیکینی، زیربغل

900

800

700

زیربغل

ساعد دست

آرنج

انگشت ها

کل دست

250

250 

150

100

390

ساق پا

زانو

ران

انگشت ها

کل پا

250

150

300

120

400

کل صورت
از گردن به بالا

پیشانی

گونه و خط ریش

چونه و گردن

بینی

پشت لب

هردو گوش

160

40

50

60

40

40

40

بیکینی

پایین بیکینی

گودی کمر

کل کمر

دور سینه

دور ناف

شکم

باسن

خط باسن

230

100

70

100

80

70

100

100

80

توتال بادی TB
کل بدن و صورت

فول بادی FB
کل از گردن تا نوک پا

فول بادی کاربردی FFB
پا، دست، خط باسن، بیکینی، زیربغل

690

650

550

زیربغل

ساعد دست

آرنج

انگشت ها

کل دست

130

140

65

50

250

ساق پا

زانو

ران

انگشت ها

کل پا

180

70

180

65

280